Zbliża się termin na PIT-4R i PIT-8AR!

Podmioty składające deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2016 r. powinny wywiązać się z obowiązku ich przekazania do urzędu skarbowego do końca stycznia 2017 r., o ile nie zaprzestały one działalności przed tym terminem.

Obowiązek złożenia PIT-4R ciąży na płatnikach wskazanych w art. 31, art. 33-35, art. 41art. 42e ustawy o pdof. Chodzi tu m.in. o:

  • zakłady pracy obliczające i pobierające w ciągu roku zaliczki od przychodów m.in. ze stosunku służbowego i stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • organy rentowe pobierające zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych,
  • płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 4-9 oraz świadczeń wskazanych w art. 18 ustawy o pdof.

Natomiast do składania PIT-8AR zobowiązani są płatnicy, którzy wykazują zryczałtowany podatek pobrany m.in. od:

  • przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby zagraniczne z tytułów, o których mowa w art. 29 ustawy o pdof,
  • tzw. drobnych zleceń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof,
  • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG (z wyjątkiem wolnych od podatku),
  • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy (z wyjątkiem wolnych od podatku),
  • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.

Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR płatnicy będący osobami fizycznymi przesyłają do urzędu skarbowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Z kolei płatnicy niebędący osobami fizycznymi przekazują je do urzędu skarbowego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Generalnie omawiane deklaracje przekazywane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawo do składania ich w tradycyjnej, papierowej formie mają tylko płatnicy, u których obowiązek ich przekazania istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, o ile nie dokonują tego za pośrednictwem biura podatkowego.

man-talking-about-architecture-ideas-picjumbo-com

źródło: Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, strona 1