prowadzenie ksiąg rachunkowych warszawa

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to obowiązek spoczywający na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wyniosą co najmniej równowartość 1.200.000 euro w walucie polskiej. Obejmuje ono zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald w postaci dowodów księgowanych, dokumentowanych chronologicznie i systematycznie.

OPTIMUM Warszawa księgi rachunkowe prowadzi w siedzibie firmy lub poza nią. W tym ostatnim przypadku jednak trzeba powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy. Do wykonywania tych czynności upoważnione są m.in. osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowego, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

Księgi rachunkowe obejmują:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
 • zestawienie sald ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzone przez nas biuro księgowe zapewnia rzetelną ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych i przepływów pieniężnych.

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy profesjonalne prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

W tym zakresie realizujemy takie czynności jak:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • kontrolę dokumentów od strony formalnej i rachunkowej,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • wyprowadzanie powstałych zaległości,
 • kontrolę poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
 • ewidencję majątku trwałego oraz wyposażenia łącznie z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat,
 • opracowywanie deklaracji i rozliczeń podatku dochodowego (CIT)
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT),
 • opracowywanie okresowych sprawozdań dla GUS,
 • reprezentowanie klienta organami kontroli skarbowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby różnego
 • rodzaju kontroli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów w siedzibie firmy.