prowadzenie ksiąg rachunkowych warszawa

Przedsiębiorcy działający w Polsce do rozliczeń z fiskusem są zobowiązani do rejestrowania zdarzeń gospodarczych w jednej z dwóch postaci ewidencji tj. : księga przychodów i rozchodów (tzw. księgowość uproszczona) lub księgi rachunkowe (tzw. księgowość pełna).

Podstawa prawna

Konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych wynika wprost z ustawy o PIT, a dokładnie z art. 24a ust. 1. Obliguje on do tego, pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej: osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

Natomiast szczegóły co do kryteriów prowadzenia przez danego przedsiębiorcę pełnej księgowości reguluje ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla następujących podmiotów:

 1. Spółki handlowe – osobowe i kapitałowe (w tym organizacjom), spółki cywilne (oprócz sytuacji wymienionych w 2 punkcie) oraz innym osobom prawnym. Wyjątek stanowi Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.
 2. Osoby fizyczne, spółki jawne i spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, ale jedynie wtedy, gdy ich sprzedaż towarów, produktów i operacji finansowych przyniosła w poprzednim roku obrotowym przychód netto wynoszącej równowartość w polskich złotówkach 2 000 000 euro lub więcej.
 3. Kryterium przychodu nie dotyczy jednostek organizacyjnych działających w oparciu o prawo bankowe, przepisy o obrocie papierami wartościowymi, przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dobrowolny wybór pełnej księgowości

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Nie oznacza to jednak, że podmioty nie wymienione w powyższym wykazie są pozbawione możliwości prowadzenia pełnej księgowości.

W przypadku osób fizycznych, spółek jawnych i cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, pomimo osiągania niższego przychodu niż równowartości w polskich złotych 2 000 000 euro, mogą one od początku kolejnego roku obrotowego dobrowolnie zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości.
W takim wypadku, z formalnego punktu widzenia, wystarczy zgłosić ten fakt poprzez wniosek o wpis do CEIDG. Dzięki temu nie będzie konieczności wystosowywania osobnego zawiadomienia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez cudzoziemców

W przeszłości, na podstawie ustawy o rachunkowości, art. 2 ust. 1 pkt 6, osoby zagraniczne oraz przedstawicielstwa i oddziały zagranicznych przedsiębiorców, były zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Po nowelizacji ustawy z dnia 4 września 2014 roku, osoby fizyczne mające obywatelstwo państw spoza Unii Europejskiej, nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce.

W tym zakresie realizujemy takie czynności jak:

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy profesjonalne prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • kontrolę dokumentów od strony formalnej i rachunkowej,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • wyprowadzanie powstałych zaległości,
 • kontrolę poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
 • ewidencję majątku trwałego oraz wyposażenia łącznie z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat,
 • opracowywanie deklaracji i rozliczeń podatku dochodowego (CIT)
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT),
 • opracowywanie okresowych sprawozdań dla GUS,
 • reprezentowanie klienta organami kontroli skarbowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby różnego rodzaju kontroli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów w siedzibie firmy.