prowadzenie ksiąg rachunkowych warszawa

Przedsiębiorcy działający w Polsce do rozliczeń z fiskusem są zobowiązani do rejestrowania zdarzeń gospodarczych w jednej z dwóch postaci ewidencji tj. : księga przychodów i rozchodów (tzw. księgowość uproszczona) lub księgi rachunkowe (tzw. księgowość pełna).

Podstawa prawna

Konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych wynika wprost z ustawy o PIT, a dokładnie z art. 24a ust. 1. Obliguje on do tego, pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej: osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

Natomiast szczegóły co do kryteriów prowadzenia przez danego przedsiębiorcę pełnej księgowości reguluje ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla następujących podmiotów:

 1. Spółki handlowe – osobowe i kapitałowe (w tym organizacjom), spółki cywilne (oprócz sytuacji wymienionych w 2 punkcie) oraz innym osobom prawnym. Wyjątek stanowi Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.
 2. Osoby fizyczne, spółki jawne i spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, ale jedynie wtedy, gdy ich sprzedaż towarów, produktów i operacji finansowych przyniosła w poprzednim roku obrotowym przychód netto wynoszącej równowartość w polskich złotówkach 2 000 000 euro lub więcej.
 3. Kryterium przychodu nie dotyczy jednostek organizacyjnych działających w oparciu o prawo bankowe, przepisy o obrocie papierami wartościowymi, przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Dobrowolny wybór pełnej księgowości

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Nie oznacza to jednak, że podmioty nie wymienione w powyższym wykazie są pozbawione możliwości prowadzenia pełnej księgowości.

W przypadku osób fizycznych, spółek jawnych i cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, pomimo osiągania niższego przychodu niż równowartości w polskich złotych 2 000 000 euro, mogą one od początku kolejnego roku obrotowego dobrowolnie zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości.
W takim wypadku, z formalnego punktu widzenia, wystarczy zgłosić ten fakt poprzez wniosek o wpis do CEIDG. Dzięki temu nie będzie konieczności wystosowywania osobnego zawiadomienia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez cudzoziemców

W przeszłości, na podstawie ustawy o rachunkowości, art. 2 ust. 1 pkt 6, osoby zagraniczne oraz przedstawicielstwa i oddziały zagranicznych przedsiębiorców, były zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Po nowelizacji ustawy z dnia 4 września 2014 roku, osoby fizyczne mające obywatelstwo państw spoza Unii Europejskiej, nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce.

Kto musi prowadzić pełne księgi w 2019 roku

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4, 4b, 4e updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018). Zatem limit przychodów za 2018 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2019 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,2795 zł/euro = 8.559.000 zł.

W tym zakresie realizujemy takie czynności jak:

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy profesjonalne prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • kontrolę dokumentów od strony formalnej i rachunkowej,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • wyprowadzanie powstałych zaległości,
 • kontrolę poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
 • ewidencję majątku trwałego oraz wyposażenia łącznie z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • przygotowywanie bilansów, rachunków zysków i strat,
 • opracowywanie deklaracji i rozliczeń podatku dochodowego (CIT)
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT),
 • opracowywanie okresowych sprawozdań dla GUS,
 • reprezentowanie klienta organami kontroli skarbowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby różnego rodzaju kontroli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów w siedzibie firmy.