Rozliczenie w VAT usług budowlanych świadczonych dla dewelopera

Jako deweloper (inwestor) budujemy domy i mieszkania na sprzedaż. Nabywamy usługi budowlane od podmiotów świadczących kompleksowe usługi remontowo-budowlane (generalni wykonawcy) oraz od podmiotów świadczących usługi w wąskim zakresie np. jedynie murarskie lub instalatorskie. Czy w tej sytuacji będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

worker-861x538

Usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia jeżeli usługodawca świadczy je jako podwykonawca. Mechanizm ten w stosunku do transakcji, których przedmiotem są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT.

W przypadku gdy dana usługa jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, wówczas jej wykonawca nie ma obowiązku naliczania podatku VAT z tego tytułu. Podatnik wystawia fakturę niezawierającą stawki i kwoty podatku zamieszczając na niej adnotację „odwrotne obciążenie”.

Transakcje, których przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, realizowane przez generalnego wykonawcę bezpośrednio na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. W tym przypadku mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania.

Taki pogląd potwierdził także Minister Rozwoju i Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 17 marca 2017 r., pt. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”.

Warto nadmienić, co także znajduje potwierdzenie w objaśnieniach podatkowych, że zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia będzie rozliczane każde dalsze zlecenie usług kolejnym podatnikom (podwykonawcom). W takim przypadku do rozliczenia podatku jest zobowiązany nabywca usług, który otrzyma od podwykonawcy fakturę z kwotą netto, bez podatku VAT.

„(…) należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia, gdyż Wnioskodawca jako deweloper (inwestor) zleci wykonanie całości lub części prac głównemu wykonawcy, który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą. Mechanizm odwróconego obciążenia nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, gdy Spółka zleci wykonanie robót bezpośrednio podmiotom świadczącym usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, bowiem usługi te będą wykonywane na rzecz dewelopera (inwestora), czyli zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy). (…)”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.7.2017.1.NF

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017, strona 6

Autor: Małgorzata Smolnik