Zmiany w podatku „u źródła”

Od 1 stycznia 2017 r. w przepisach ustaw o podatku dochodowym znajdzie się doprecyzowanie, co oznacza, że dochód został uzyskany na terytorium Polski. W konsekwencji zwiększy się liczba przypadków, w których dochód będzie opodatkowany w Polsce jako „uzyskany na terytorium Polski”. Po nowelizacji za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników, którzy nie mają w naszym kraju rezydencji podatkowej, przepisy nakazują uznawać w szczególności: (…) dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia (art. 3 ust. 2b pkt 7 updof i art. 3 ust. 3 pkt 5 updop).

Przepis ten dotyczy należności za usługi i prawa wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop oraz w art. 29 ust. 1 updof. Dotyczy on płacących za granicę należności z tytułu np. praw autorskich, odsetek, usług reklamowych, prawniczych czy marketingowych, ale także najem urządzeń. Wprowadzona zmiana potwierdza, że w przypadku korzystania za granicą z usług niematerialnych zawsze warto uzyskać certyfikat rezydencji kontrahenta.

Już sama zapłata należności przez polski podmiot zagranicznemu podatnikowi ma bowiem skutkować umiejscowieniem przychodu w Polsce. W wielu przypadkach będzie to oznaczać dodatkowe obciążenie podatkowe dla polskich nabywców (występujących w roli płatników) takiego podatku. W niektórych wypadkach, gdy polska firma będzie musiała nabyć usługę z katalogu usług objętych podatkiem „u źródła”, to krajowy nabywca z własnych środków zapłaci polskiemu fiskusowi podatek „u źródła” za kontrahenta. Będzie się tak działo zawsze wtedy, gdy zagraniczny kontrahent świadczący usługę nie przekaże certyfikatu rezydencji i nie zaakceptuje poboru polskiego podatku. Wartość takiego podatku, jeśli nie będzie ujęta w cenie usługi, nie będzie mogła być ujęta w kosztach podatkowych (jako świadczenie zapłacone za podmiot trzeci).

 

money

Źródło: e.dziennikIFK