Zmiany w kasach fiskalnych oraz zasadach wystawiania faktur

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do ustawy o VAT w zakresie wystawiania faktur oraz w systemie kas rejestrujących.

kasa

Projekt ustawy nowelizującej (z dnia 18 września 2017 r.) wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – zwanego Centralnym Repozytorium Kas.

Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która ma umożliwić zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Informacje z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Przesyłanie informacji z kas rejestrujących będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Przy czym ustawodawca dopuszcza stosowanie do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących dotychczas używanych przez podatników, tj.: kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej, po jej zapełnieniu. Zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z kopią papierową po zapełnieniu pamięci fiskalnej będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym lub kasę nowego rodzaju.

Omawiany projekt przewiduje także wprowadzenie zmian do zasad wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. W związku ze zgłaszanymi znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym (tzw. pustych faktur), proponuje się ograniczyć prawo do wystawiania faktur dla przedsiębiorców do paragonów, które będą zawierały NIP, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Regulacja ta ma pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Zmiany te mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:  Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017