Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku i inne zmiany

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 3 października 2017 r. przyjęła m.in. projekty ustaw o zmianie ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowany przez rząd projekt zakłada od 1 stycznia 2018 r. podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 6.600 zł do 8.000 zł w skali roku.

podatek

Utrzymana zostanie degresywna kwota wolna od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej 13.000 zł oraz wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej 127.000 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13.000 zł i nieprzekraczającej 85.528 zł – nadal będzie wynosić 556,02 zł.

Nowelizacja zawiera również zmiany ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej grupy rozwiązań należą m.in. propozycje:

• podwyższenia od 1 stycznia 2018 r. z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów,

• zniesienia począwszy od 2018 r. obowiązku składania zawiadomień o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, w sytuacji, gdy jej wysokość nie przekroczy 1.000 zł.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowano również podniesienie rocznego limitu 50% tzw. twórczych kosztów uzyskania przychodów, dzięki czemu w 2018 r. wyniesie on 85.528 zł. Projekt zakłada także podniesienie niektórych limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to m.in. kwoty limitu zwolnienia podatkowego w zakresie: zapomóg, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dopłat do wypoczynku osób do 18. roku życia, a także pracowniczych dopłat do żłobków i przedszkoli (niefinansowanych ze środków ZFŚS) i miałoby mieć zastosowanie do świadczeń uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja przewiduje również modyfikację zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. W nowych regulacjach zaproponowano od przyszłego roku ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5% do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Powyżej tej kwoty ma obowiązywać nowa stawka ryczałtu w wysokości 12,5%. Limit 100 tys. zł będzie dotyczył łącznie małżonków.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Źródło:  Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017