Obowiązek codziennego przesyłania wyciągów bankowych do KAS-nowelizacja ordynacji podatkowej od 01 września 2017

W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

kontrola

Obowiązek przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych
Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku, podano także.
Według resortu, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.
Obowiązek dla dużych, średnich i mikrofirm
„Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych” – czytamy dalej.
W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:
– za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
– bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, podano także.
Nowy obowiązek uzupełni system Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
„Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu 'JPK ewidencja VAT’ o 'JPK_WB’, co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym. Szacuje się, że tak kompleksowy system (’JPK ewidencja VAT’ i 'JPK_WB’) może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł, w wyniku:
1. bezpośredniego wykrycia nieprawidłowości dotyczących posługiwania się fałszywymi fakturami VAT oraz wynikające z przestępstw typu Missing Trader i pierwszego płatnika typu Buffer – około 5 mld zł (szacunki oparte na aktualnych wynikach kontroli i czynności sprawdzających);
2. efektu prewencyjnego – około 6,5 mld zł (wzrost wpływów o około 5%)” – czytamy także.
Proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r.
Źródło : http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1768487,Nowelizacja-Ordynacji-podatkowej-od-wrzesnia-bedzie-obowiazek-dla-firm-przesylania-wyciagow-z-rachunkow-do-KAS