Ministerstwo Finansów wyjaśnia kto jest podwykonawcą robót budowlanych

To pytanie od 1.01.2017 nurtuje branżę budowlaną. Ministerstwo Finansów udzieliło na nie odpowiedzi.

Podwykonawcy robót budowlanych (wymienionych w pkt 2–48 zał. nr 14 do ustawy o VAT), świadczący te usługi na rzecz innych czynnych podatników VAT, od 1.01.2017 nie są już z tego tytułu podatnikami. Obowiązek rozliczenia VAT należnego od usług podwykonawców ciąży na usługobiorcach. Nigdzie jednak w ustawie o VAT nie zamieszczono definicji podwykonawcy, a jak się okazało, mogą być co do tego wątpliwości.

worker-861x538

W praktyce usługobiorca powinien poinformować usługodawcę, w jakim charakterze ten ostatni świadczy swoje usługi (jest podwykonawcą czy wykonawcą), tylko on bowiem wie, czy będzie refakturował zakupioną usługę budowlaną, czy też jest jej ostatecznym beneficjentem, czy wykorzysta ją przy świadczeniu innych usług niż roboty budowlane, czy może nabyta usługa posłuży np. dostawie towaru (budynku, lokalu, budowli). Niestety, nie we wszystkich przypadkach przedsiębiorcy mają jasność, jaką informację przekazać kontrahentowi.

Resort finansów nie widzi w tym większego problemu – radzi, by dla odszyfrowania pojęcia podwykonawca posłużyć się słownikiem. W odpowiedzi na pytanie redakcji „Rachunkowości i Podatków” czytamy:

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia tego terminu wystarczające jest posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego podwykonawca to „firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”.

Dalej Ministerstwo Finansów przekazało jednak kilka istotnych wskazówek:

Usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, tj. właścicieli obiektów budowlanych, nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców, gdyż jak wynika wprost z treści zadanego pytania, są one świadczone bezpośrednio na rzecz inwestora, czyli zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy).

Podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą).

Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Źródło: http://rip.rachunkowosc.com.pl