Czas wykorzystać zaległy urlop za 2016 r.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik zrealizował to uprawnienie w wymaganym terminie. Kodeks pracy wskazuje dwa takie terminy. Pierwszy to ostatni dzień roku kalendarzowego – urlopu wypoczynkowego za dany rok należy bowiem udzielić w tym roku, za który przysługuje. Jeżeli z różnych względów to się nie uda, drugim, granicznym terminem jest 30 września roku następnego ( art.168 K.p.). W tym terminie należy rozliczyć zaległości urlopowe za ubiegły rok. Przy czym nie dotyczy to 4 dni urlopu na żądanie, które mogą być wykorzystane w ogólnym terminie przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy.

beach-holiday-vacation-caribbean

Należy zauważyć, że wrześniowy termin przewidziany w art. 168 K.p. dotyczy udzielenia, a nie wykorzystania zaległego urlopu. Posiadanie nawet znacznej liczby dni zaległego wypoczynku nie spowoduje zatem przymusowej absencji urlopowej przez większą część września danego roku. Pracodawca nie naruszy przepisów urlopowych, jeżeli udzieli pracownikowi urlopu zaległego za poprzedni rok przynajmniej w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin wrześniowy zostanie zachowany, przepisy mówią bowiem tylko o udzieleniu, a nie o wykorzystaniu urlopu zaległego do końca września.

Trzeba zasygnalizować, że w 2017 r. dzień 30 września przypada w sobotę. Oznacza to, że generalnie termin na udzielenie zaległego urlopu za 2016 r. ulega przesunięciu na następny dzień powszedni, tj. na 2 października br. (poniedziałek). Nałożenie się ostatniego dnia terminu ustalonego m.in. w przepisach ustawowych na dzień ustawowo wolny od pracy (m.in. niedzielę) lub – co jest nową regulacją od 1 stycznia 2017 r. – na sobotę, powoduje bowiem przesunięcie terminu na następny dzień powszedni.

Pracodawca, niezależnie od powodów powstania urlopowych zaległości, ponosi odpowiedzialność za stan wykorzystania urlopów wypoczynkowych w jego firmie. Nieudzielenie urlopu w terminie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1.000 zł do 30.000 zł.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017, strona 1 Autor: Agata Barczewska