Składki ZUS od przychodu w 2019 r. – projekt ustawy

Małe firmy zapłacą niższe składki ZUS uzależnione od przychodu już w 2019 roku. Według projektu nowej ustawy, decydujące znaczenie będzie mieć wysokość przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Zła wiadomość jest taka, że niższe składki ZUS nie będą przysługiwać w nieskończoność. Ustawa nakłada bowiem poważne ograniczenie czasowe…

O zamiarach rządu dotyczących wprowadzenia składek ZUS uzależnionych od przychodu pisaliśmy już w zeszłym miesiącu (zobacz tutaj). Wtedy jednak nie znaliśmy jeszcze konkretnego projektu ustawy i wiele pytań dotyczących tego rozwiązania wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Dziś możemy już przeanalizować konkretne przepisy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało wreszcie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy zawarte w projekcie przynoszą kilka niespodzianek, których ministerstwo wcześniej nawet nie sygnalizowało.

Składki ZUS od przychodu

Ustawa zakłada możliwość uniknięcia składek ZUS w ryczałtowej wysokości (obecnie 1228 zł) i opłacania tej daniny w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów.

Podkreślmy wyraźnie, iż przepisy nowej ustawy operują pojęciem przychodu. Ministerstwo nie zdecydowało się więc na zmianę pierwotnej koncepcji i uzależnienie składek od dochodu. Powiązanie wysokości składek z przychodem będzie więc wiązało się ze znacznym ograniczeniem kręgu podmiotów, które z tego rozwiązania będą mogły skorzystać.

Są jednak też i zmiany względem wcześniejszych doniesień. Pierwotne założenia zakładały bowiem, że możliwość skorzystania z niższych składek ZUS przysługiwać będzie każdej małej firmie, której miesięczny przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli na dzień dzisiejszy kwoty 5250 zł). Rodziło to obawy ze strony tych przedsiębiorców, których przychody podlegają znacznym zmianom w poszczególnych miesiącach roku. Mogło się bowiem okazać, iż w styczniu – przy przychodzie na poziomie 2000 zł – składki będą uzależnione od tegoż przychodu, ale już w lutym – gdy przychód osiągnie 6000 zł – przedsiębiorca musi opłacić standardowe, wysokie składki ryczałtowe.

Ostatecznie, przepisy ustawy eliminują taką możliwość, gdyż ustalają graniczny przychód w ujęciu rocznym. Z niższych składek skorzystać będą więc mogły te osoby, których roczny przychód nie przekracza 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

I co niezwykle istotne – ustawa mówi o przychodzie osiągniętym przez firmę w roku poprzednim. Również dla ustalenia wartości samego limitu, brana będzie pod uwagę kwota minimalnej pensji obowiązującej w grudniu poprzedniego roku.

W roku 2019 z niższych składek będą mogły zatem skorzystać te firmy, których roczny przychód (osiągnięty w roku 2018) będzie nie wyższy niż kwota 63000 zł.

Jakie warunki należy spełnić?

Składki uzależnione od wysokości przychodu będą preferencją przysługującą jedynie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Z nowego rozwiązania nie będą jednak mogły skorzystać te osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały podatek w formie karty podatkowej.

Z niższych składek nie skorzysta również osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Aby w danym roku kalendarzowym móc skorzystać ze składek uzależnionych od przychodu, przedsiębiorca będzie musiał ponadto wykazać, że w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Ile wyniosą składki ZUS od przychodu?

Zgodnie z nowymi przepisami, uzależnienie składek ZUS od przychodu dotyczyć będzie jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmie zaś składki zdrowotnej, która płacona będzie w normalnej wysokości.

Podstawę wymiaru składek w nowym systemie stanowić będzie średni miesięczny przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku, pomnożony przez ustalony w ustawie specjalny współczynnik.

Przeciętny miesięczny przychód ustalany będzie według następującej zasady:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Z kolei wspomniany wyżej ustawowy współczynnik ustalany będzie zgodnie z następującym wzorem:

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

Na dzień dzisiejszy nie możemy policzyć współczynnika obowiązującego w roku 2019, gdyż nie znamy jeszcze prognozowanego wynagrodzenia na rok 2019, ani też wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w styczniu 2019 roku. Dla zobrazowania skali obniżki, możemy jednak policzyć, ile wyniosłaby wysokość nowych składek ZUS, gdyby system taki obowiązywał już w 2018 roku.

Przykład

W roku 2017 Pan Jerzy prowadził działalność gospodarczą, osiągając z tego tytułu roczny przychód w wysokości 30 tys. zł. W całym roku 2017 Pan Jerzy zawiesił działalność na okres 5 dni. Jaką daninę na rzecz ZUS zapłaciłby Pan Jerzy, gdyby składki ZUS od przychodu obowiązywały już w roku 2018?

W dotychczasowym systemie, Pan Jerzy zobowiązany był do zapłaty składek ZUS w wysokości 1228,70 zł miesięcznie.

W związku z tym, iż roczny przychód Pana Jerzego mieści się w ustawowym limicie, Pan Jerzy mógłby skorzystać z nowego systemu i uniknąć zapłaty tak wysokich składek ryczałtowych.

Dla ustalenia podstawy wymiaru tych obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego przychodu Pana Jerzego z roku poprzedniego oraz opisanego wyżej współczynnika.

Przeciętny miesięczny przychód Pana Jerzego w poprzednim roku wyniósł:

[30 000 / (365-5)] * 30 = 2 500 zł

Dla obliczenia współczynnika na rok 2018 potrzebujemy z kolei prognozowanego wynagrodzenia na rok 2018 (wyniosło ono 4443 zł) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2018 roku (które wyniosło 2100 zł). Zatem ustawowy współczynnik wyniesie:

(4443 / 2100) * 0,24 = 0,5078

Podstawa wymiaru składek wyniesie więc:

2 500 * 0,5078 = 1269,43 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna            19,52% * 1269,43 = 247,79 zł

składka rentowa                  8,00% * 1269,43 = 101,55 zł

składka chorobowa              2,45% * 1269,43 = 31,10 zł

składka wypadkowa            1,67% * 1269,43 = 21,20 zł

składka na Fundusz Pracy  2,45% * 1269,43 = 31,10 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości, tj. 319,94 zł.

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od przychodu, jakie zapłaci Pan Jerzy wyniosą 752,68 zł, czyli ponad 500 zł mniej niż normalne składki ryczałtowe.

Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość składki będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące kolejnego roku.

Nowa wartość składki (na rok 2019) zostanie ustalona po upływie 12 miesięcy, na podstawie przychodów osiągniętych przez Pana Jerzego w roku 2018.

Zgodnie z nowymi przepisami, składki wyliczane według wspomnianego wzoru nie mogą być niższe niż wysokość składek preferencyjnych (opłacanych przez nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności). Z kolei górną granicę składki liczonej od przychodu stanowi wartość normalnych składek ryczałtowych. Dla przykładu, gdyby system obowiązywał już w 2018 roku, składki ZUS liczone od przychodu oscylowałyby w przedziale pomiędzy 519,28 zł a 1228,70 zł.

Przywilej ograniczony czasowo

Największym jednak zaskoczeniem, i to bynajmniej nie pozytywnym, okazało się wprowadzenie do ustawy limitu czasu, w jakim z obniżonych składek będzie można skorzystać. Składki ZUS od przychodu nie będą bowiem przysługiwały tak długo, jak długo przedsiębiorca osiągać będzie przychody poniżej ustawowego limitu.

Projekt ustawy zakłada bowiem, iż przywilej opłacania niższych składek przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych dwóch lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Nowy system już w 2019 roku

Zgodnie z zapisami w ustawie, nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku. Jeśli tak się stanie, to w przypadku niektórych przedsiębiorców warto już dziś zwrócić uwagę na przychody osiągane w tym roku. Limit przychodów uprawniający do skorzystania z niższych składek będzie bowiem stosował się do przychodów osiągniętych przez firmę w roku 2018. Firmy, które w tym roku osiągną przychody wyższe od limitu (tj. powyżej 63 tys. zł) nie będą mogły skorzystać z nowego rozwiązania w roku 2019.

W uzasadnieniu do ustawy, ministerstwo zawarło również informację o ilości podmiotów uprawnionych do skorzystania z niższych składek. Według ministerstwa, roczne przychody poniżej 60 tys. zł uzyskuje ok. 885 tys. firm. Z tej liczby jednak aż 376 tys. przedsiębiorców nie opłaca składek ze względu na zbieg tytułów ubezpieczenia, 150 tys. osób ma działalność zawieszoną, a kolejne 186 tys. firm korzysta ze składek preferencyjnych. Po odliczeniu tych trzech grup pozostaje ok. 173 tys. przedsiębiorców, którzy odniosą realną korzyść z wprowadzenia nowego systemu.

Zgodnie z nowymi przepisami, decyzja o opłacaniu składek uzależnionych od przychodu będzie dobrowolna. Każdy uprawniony do niższych składek przedsiębiorca będzie zatem mógł zrezygnować z tego przywileju i w dowolnym momencie zadeklarować podstawę wymiaru składek o wyższej wartości.

Źródło: https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-od-przychodu-znamy-juz-projekt-ustawy.htm

 

Leave a Reply