NIP na paragonie

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r., Ministerstwo Finansów powróciło do wcześniej już planowanych przepisów, zgodnie z którymi w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej) wystawiać się będzie tylko wtedy, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał ten numer. Proponowana zmiana, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, pozwoli na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono także, że z uwagi na to, iż nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.

W projekcie wskazano również, iż w przypadku, gdy podatnicy nie zastosują się do tych zasad, mogą liczyć się z nałożeniem na nich sankcji w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Sankcje nie będą dotyczyły faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 lipca 2018 r.

W uzasadnieniu wyjaśniono, iż w chwili nabycia towarów i usług podatnik wskazuje, w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje on jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój NIP w taki sposób, aby sprzedaż towarów i usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT, albo paragonem z NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer. Jeżeli sprzedawca nie będzie dysponował kasą rejestrującą umożliwiającą wystawienie paragonu z NIP nabywcy (w celu późniejszego wystawienia z tym numerem faktury), wystawi od razu fakturę.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, strona 1

Autor: Aleksandra Węgielska

Leave a Reply